Pomorski odjel

Politika Pomorskog odjela

Odgovornost pomorskih kapetana i upravitelja stroja više nije ogranicena samo na posadu, brod i teret nego i na morski okoliš kao znacajnu ekološku komponentu. Sukladno potrebama suverenog upravljanja sve kompleksnijim brodovima razvija se i visoko pomorsko školstvo. U tom smislu Pomorski odjel Sveucilišta u Zadru planira nabavu suvremene opreme nužne za kvalitetnu naobrazbu i izobrazbu pomoraca. Uz vec postojeci nautickii simulator nastoji se formirati novi nauticki simulator najsuvremenijih karakteristika. Prateci tehnološke nov potrebne za edukaciju buducih i doškolovanje postojecih pomoraca Pomorski odjel Sveucilišta u Zadru suraduje sa fakultetima u zemlji i stranim fakultetima. U suradnji sa rijeckim i Fakultetom prometnih znanosti u Zagrebu, izgraduje i potreban kadar temeljen na medunarodnoj STCW Konvenciji i Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju Republike Hrvatske. Ulaganje u opremu i strucno-znanstveni kadar prepoznato je i kod vodecih svjetskih brodarskih kompanija te se u tom smislu Odjel organizirao za održavanje naprednih tecajeve upravljanja posadom broda MCRM – BRM (Maritime Crew Resource Management – Bridge Resource Management) za stranu pomorsku kompaniju Thome Ship Odjel osim toga ulaže znacajne napore ka uskladivanju obrazovnog procesa sa bolonjskom Konvencijom i potrebama pomorske privrede, ukljucujuci potrebu pomoraca za cijeloživotnim obrazovanjem a sve prema pretpopstavkama europskog projkekta - METNET (Thematic Network on Maritime Education, training and Mobility of Seafarers). U tom smislu organiziran je studij po posebnom programu za aktivne pomorce, a u sklopu redovitog studija dvogodišnji studij za one koji se žele što prije ukljuciti u veliku pomoracku zajednicu. Za one drugacijeg odabira slijedi na trecoj godini preddiplomskog studija, odnosno cetvrtoj i petoj godini diplomskog studija koje su u osnivanju a koje vode ka znanstevnim podrucjima i specijalizaciji u znanstvenim istraživanjima na završnim godinama trogodišnjeg doktorskog studija. Zahvaljujuci bolonjskoj Konvenciji postignuta je široka paleta mogucnosti studiranja na Pomorskom odjelu Sveucilišta u Zadru što ukljucuje mogucnost elektrostrojarskog smjera na trecoj godini studija po izbornim kolegijima. U tom smislu svaki student može odabrati ono podrucje studija, kao i dužinu studiranja, koji najviše odgovaraju njegovim afinitetima.