Pomorski odjel

Završni radovi

PRAVILNIK o izradi zavšnog rada

1. prijava teme

Student je dužan predložiti temu završnog rada i mentora na 3. godini studija najkasnije do 1.4.
Student ispunjava Prijavu teme završnog rada i nosi ju mentoru na potpis. Potpisanu prijavu teme student dostavlja u tajništvo. Stručno vijeće Odjela odobrava teme na sjednici.

Obrazac za prijavu teme završnog rada

2. pisanje rada

Izgled rada - upute

Knjižnica - upute

3. Obrana završnog rada

Protokol obrane

Prije obrane rada student je dužan vratiti sve posuđene knjige u knjižnicu.

Diplomski radovi

PRAVILNIK o izradi Diplomskog rada

1. prijava teme

Student je dužan predložiti temu završnog rada i mentora na 3. godini studija najkasnije do 1.4.
Student ispunjava Prijavu teme završnog rada i nosi ju mentoru na potpis. Potpisanu prijavu teme student dostavlja u tajništvo. Stručno vijeće Odjela odobrava teme na sjednici.

Obrazac za prijavu teme diplomskog rada

2. pisanje rada

Izgled rada - upute

Knjižnica - upute

3. Obrana završnog rada

Protokol obrane

Prije obrane rada student je dužan vratiti sve posuđene knjige u knjižnicu.