Pomorski odjel

Završni radovi

 

1. prijava teme

Student je dužan predložiti temu završnog rada i mentora na 3. godini studija najkasnije do 1.4.
Student ispunjava Prijavu teme završnog rada i nosi ju mentoru na potpis. Potpisanu prijavu teme student dostavlja u tajništvo. Stručno vijeće Odjela odobrava teme na sjednici.

Obrazac za prijavu teme završnog rada Brodostrojarstvo

Obrazac za prijavu teme završnog rada Nautika

2. pisanje rada

Izgled rada

Nautika

 1. Korice rada za printanu verziju  Korice rada za predaju na cd-u u pdf-u
 2. Naslovnica rada Naslovnica rada s komentorom
 3. Izjava o akademskoj čestitosti
 4. Sadržaj
 5. Uvod
 6. Rad
 7. Zaključak
 8. Popis literature
 9. Popis tablica
 10. Popis slika
 11. Sažetak na hrvatskom jeziku i ključne riječi ispod teksta sažetka
 12. Sažetak na engleskom jeziku (Ispod naslova ovog poglavlja treba napisati naslov rada na engleskom jeziku i ključne riječi ispod teksta sažetka)

Primjer rada sa svim obrascima nautika - za digitalni primjerak

Brodostrojarstvo

 1. Korice rada za printanu verziju  Korice rada za predaju na cd-u u pdf-u
 2. Naslovnica rada Naslovnica rada s komentorom
 3. Izjava o akademskoj čestitosti
 4. Sadržaj
 5. Uvod
 6. Rad
 7. Zaključak
 8. Popis literature
 9. Popis tablica
 10. Popis slika
 11. Sažetak na hrvatskom jeziku i ključne riječi ispod teksta sažetka
 12. Sažetak na engleskom jeziku ( Ispod naslova ovog poglavlja treba napisati naslov rada na engleskom jeziku i ključne riječi ispod teksta sažetka)

Primjer rada sa svim obrascima brodostrojarstvo - za digitalni primjerak

Kako NE pisati završni rad

Citiranje, veličina slova,.

3. Obrana završnog rada

Nakon što mentor odobri rad i potpiše Prijavu za pristup obrani rada,  student dostavlja rad povjerenstvu na čitanje. Povjerenstvo u roku od 15 dana upućuje primjedbe na rad. Nakon što povjerenstvo da suglasnost za obranu rada, tajništvo organizira obranu, a student treba isprintati 3 meko uvezana primjerka i dostaviti ih u tajništvo zajedno s radom na CD-u u word formatu. Rad u printanom i elektroničkom obliku mora sadržavati obrasce, izjave i potvrdu mentora

Prije obrane rada student je dužan vratiti sve posuđene knjige u knjižnicu.