Pomorski odjel

EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ (EFRR)

1. DIH InnovaMare - Cross-border digital innovation Hub for innovative marine technology

Program: INTERREG Italija - Hrvatska 2021. - 2027.
Uloga na projektu: Partner
Nositelj projekta: Hrvatska gospodarska komora
Partneri: Regionalna agencija za tehnologiju i inovaciju u Italiji, Wireless and More, Institut Ruđer Bošković, Nacionalno vijeće za istraživanje u Italiji, Šibensko-kninska županija, Regionalni savez Gospodarske komore u Venetu
Voditelj na ustanovi: Ana Gundić
Članovi tima s Pomorskog odjela: Dino Županović, Astrid Zekić, Mate Barić i Luka Grbić
Više informacija možete pronaći ovdje...

 

ERASMUS

1. MICROMET - Micro-qualifications in seafarers` education and training
Program: Erasmus+ KA220-HED – Cooperation partnerships in higher education
Uloga na projektu: Nositelj
Partneri: University of Split (Hrvatska)Universitat Politecnica de Catalunya (Španjolska), Mediterranean Maritime Research and Training Centre Coop. Soc. Ltd. (Malta)Uniwersytet Morski w Gdyni (Poljska)Tankerska plovidba d.d. (pridruženi partner)
Voditelj: Ana Gundić
Članovi projektnog tima s Pomorskog odjela: Dino Županović, Astrid Zekić, Marko Valčić, Leonardo Marušić
Više informacija možete pronaći ovdje...

INSTITUCIONALNI PROJEKTI

1. Stjecanje STCW kompetencija u studijskim programima nautičkog smjera primjenom e-učenja i učenja na daljinu

Voditelj projekta: Doc. dr. sc. Ana Gundić, Pomorski odjel, Sveučilište u Zadru

Vrijeme održavanja projekta: 1.10.2023. - 1.10.2025.

Projekt odobrilo: Sveučilište u Zadru

Suradnici:
Prof. dr. sc. Dino Županović,
Doc. dr. sc. Srđan Vujičić, Pomorski odjel, Sveučilište u Dubrovniku
Nina Kostović, mag.ing.naut., asistentica, Pomorski odjel, Sveučilište u Zadru
Lovre Marfat,  student, Pomorski odjel, Sveučilište u Zadru
Antonio Ćurković, student, Pomorski odjel, Sveučilište u Zadru

Sažetak projekta:
Istraživanja koja će se provoditi u okviru projekta bit će usmjerena na promicanje uključivog i funkcionalnog učenja na daljinu i e-učenja, u skladu s Akcijskim planom za digitalno obrazovanje (2021.-2027.), poštujući osnovna obilježja i specifičnosti obrazovanja pomoraca, standarde Konvencije STCW i Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca. Rezultati istraživanja iskoristit će se za mapiranje STCW kompetencija u studijskim programima nautičkog smjera koje se mogu stjecati: učenjem na daljinu, e učenjem i kontaktnom nastavom. S obzirom da će se istraživanja temeljiti na međunarodnim standardima Konvencije STCW, zaključci, smjernice i preporuke proizašle iz projekta moći će se primijeniti u bilo kojem studijskom programu nautičkog smjera, u Europi i svijetu.


2. Određivanje utjecaja pomorskog i cestovnog prometa na kvalitetu zraka u putničkim lukama na području grada Zadra

Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Dino Županović, Pomorski odjel, Sveučilište u Zadru

Vrijeme održavanja projekta: 1.10.2023. - 1.10.2025.

Projekt odobrilo: Sveučilište u Zadru

Suradnici:
Doc. dr. sc. Ana Gundić, Pomorski odjel, Sveučilište u Zadru
Doc. dr. sc. Ante Panjkota, Pomorski odjel, Sveučilište u Zadru
Prof. dr. sc. Jelena Čulin, Pomorski odjel, Sveučilite u Zadru
Doc. dr. sc. Srđan Vujičić, Pomorski odjel, Sveučilište u Dubrovniku
Lovre Marfat,  student, Pomorski odjel, Sveučilište u Zadru
Antonio Ćurković, student, Pomorski odjel, Sveučilište u Zadru

Sažetak projekta:
Primarni znanstveni doprinos empirijskih istraživanja u okviru projekta ZAraMeDA biti će analiza i sinteza potrebnih za opisivanje postojećeg stanja kvalitete zraka na području putničkih i trajektne luke na području grada Zadra, a koje do sada nije nikada bilo provedeno. Navedeni rezultati zaključci, zasigurno će predstavljati i kvalitetnu osnovu za buduće praćenje kvalitete zraka, te utvrđivanja utjecaja na okoliš u putničkim lukama na području grada Zadra. S obzirom da do sada ovakva vrsta mjerenja nije provođena niti zabilježena, kako na samom području grada Zadra, tako niti na području Zadarske županije, ali i na području cijele Republike Hrvatske, provođenje ovakvog istraživanja može uvelike biti od koristi za daljnja istraživanja u svim putničkim lukama na području Republike Hrvatske, dajući detaljniji uvid u kvalitetu zraka i njen utjecaj na okoliš. Samim poimanjem, odnosno analizom prikupljenih podataka moguće je i definiranje daljnjih mjera kako s ciljem smanjivanja svih mogućih negativnih učinaka, a sukladno definiranim direktivama EU, ali i strategijama na razini Republike Hrvatske.


3. Robusna optimizacija i strojno učenje za podršku odlučivanju i upravljanju u pomorskim sustavima i procesima

Voditelj projekta: izv. prof. dr. sc. Marko Valčić, Sveučilište u Zadru, Pomorski odjel

Vrijeme održavanja projekta: 1.10.2023. - 30.09.2025.

Projekt odobrilo: Sveučilište u Zadru

Suradnici:
prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
izv. prof. dr. sc. Mate Barić, Sveučilište u Zadru, Pomorski odjel
izv. prof. dr. sc. Josip Orović, Sveučilište u Zadru, Pomorski odjel
Zoran Pavin, mag. ing., Sveučilište u Zadru, Pomorski odjel
Marijana Balas, mag. ing., Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet
Marko Novaselić, mag. ing., Jadrolinija d.d., Rijeka
Ivan Viduka, student, Sveučilište u Zadru, Pomorski odjel
Marin Jurlina, student, Sveučilište u Zadru, Pomorski odjel

Sažetak projekta:
Područje istraživanja ovog projektnog prijedloga može se podijeliti na dva manja radna paketa. U okviru prvog paketa fokus istraživanja je na unaprjeđenju postojećih sustava za optimalno rutiranje brodova uzimajući u obzir najznačajnije neizvjesnosti koje se prvenstveno odnose na nesigurnost vremenskih prognoza. U okviru drugog paketa, fokus je na optimalnoj konfiguraciji i alokaciji linijskog prometa uzimajući u obzir minimiziranje troškova povezivanja kopna i otoka uz maksimizaciju kapaciteta linija unutar prethodno određenih prihvatljivih okvira.

Ciljevi projektnog prijedloga vezani uz prvi radni paket odnose se na komparativnu analizu algoritama i metoda za optimalno rutiranje brodova sa svrhom da se utvrde njihove prednosti i nedostaci s obzirom na prirodu različitih funkcija ciljeva i ograničenja te da se definiraju kriteriji za odabir najpovoljnijeg algoritma za robusno optimalno rutiranje brodova. Da bi se mogao izraditi i ispitati model optimalnog rutiranja u stvarnom okruženju na primjeru referentnog broda uz stohastičku prirodu varijabli bit će nužno modelirati nesigurnost vremenskih prognoza za potrebe optimizacijskih zadaća rutiranja broda kao i izraditi odgovarajuće modele strojnog učenja međuovisnosti ulaznih i izlaznih varijabli optimizacijskih zadaća. U okviru drugog radnog paketa, ciljevi su vezani uz komparativnu analizu algoritama i metoda za optimalno upravljanje troškovima brodarskih kompanija u okviru obalnog linijskog pomorskog prometa, no da bi se izradio i ispitao model optimizacije troškova brodarskih kompanija u stvarnom okruženju na primjeru referentne flote i raspoloživih pristaništa uz stohastičku prirodu varijabli bit će potrebno prethodno definirati kriterije za izradu robusnog optimizacijskog modela s funkcijom cilja racionalizacije troškova brodarskih kompanija unutar regulatorno prihvatljivih graničnih vrijednosti. Planirani rezultati izravno proizlaze iz realizacije prethodno navedenih ciljeva. Optimizacijski pristupi i metode u oba paketa su stohastičke prirode, a sama robusnost se u oba slučaja očituje u odabiru najpovoljnijeg rješenja čak i u krajnje nepovoljnim uvjetima. Za rutiranje brodova bit će korišteni odabrani algoritmi teorije grafova i optimizacijski algoritmi inspirirani prirodom, dok će se za racionalizaciju troškova poslovanja u okviru obalnog linijskog pomorskog prometa prvenstveno koristiti metode determinističkog i stohastičkog mješovitog cjelobrojnog linearnog i nelinearnog programiranja.

Potrebe za korištenjem rezultata u okviru prvog paketa izravno proizlaze iz činjenice da postojeća programska rješenja još uvijek nedovoljno kvalitetno tretiraju nesigurnosti vremenskih prognoza, pa se u slučaju njihove primjene mogu očekivati poboljšanja u kontekstu veće pouzdanosti algoritamskih struktura za optimalno rutiranje brodova uz posljedično smanjenje rizika koji je s tim povezan. Grupe potencijalnih korisnika su prvenstveno brodarske kompanije, ali i IT kompanije koje rade na razvoju ovakvih programskih rješenja. Slični zaključci se mogu prenijeti i na drugi radni paket, s tim da su tu, osim brodarskih kompanija, dodatno grupe potencijalnih korisnika i luke s odgovarajućim pristaništima, kao i njima nadređene institucije koje prate operativnost poslovanja i troškove u obalnom linijskom pomorskom prometu, a sve s ciljem daljnje racionalizacije troškova i povećanja kvalitete usluga.  
 
Ključne riječi: pomorski procesi, rutiranje broda, obalni linijski pomorski promet, robusna optimizacija, strojno učenje