Pomorski odjel

DIPLOMSKI STUDIJ UPRAVLJANJE U POMORSTVU

OČEKIVANI POČETAK STUDIJA 01.10.2022.

S obzirom da se više od 90% vanjske trgovine Europske unije i više od 40% unutarnje trgovine odvija se morem realizacija ovog studija predstavljala bi napredak za cijelu zajednicu. Strategijom pomorskog razvitka i integralne pomorske politike Republike Hrvatske navodi se kako je važno osigurati sinergiju pomorskog gospodarstva, civilnog društva, znanstvenih institucija i svih onih koji žive od mora i s morem te kako je daljnji razvoj znanstvene djelatnosti osnova održivog pozitivnog trenda razvoja konkurentnog, sigurnog i ekološki održivog pomorskog gospodarstva Republike Hrvatske.
Ubrzani razvoj pomorskog gospodarstva i novi oblici poslovanja u pomorstvu, kako u Republici Hrvatskoj tako i u svijetu, doveli su do potrebe za kadrovima koji posjeduju potrebne kompetencije za obavljanje poslova viših organizacijskih razina i uspješan rad u različitim tvrtkama čije su djelatnosti usko povezane s pomorstvom. U svrhu obavljanja navedenih poslova nužno je osposobiti kadrove koji posjeduju interdisciplinarna znanja iz područja menadžmenta, ekonomije, prava, tehnologije, optimizacije u pomorstvu, zaštite mora i morskog okoliša, itd. Pokretanje studija temelji se na prethodno navedenim zahtjevima pomorske privrede za kadrovima koji posjeduju kompetencije koje su nužne u pomorskom poslovanju sa stajališta brodara i ostalih dionika u pomorskoj industriji. Također, pokretanjem diplomskog studija osigurat će se napredak u stjecanju novih znanja i vještina potrebnih za razvoj gospodarstva i pomorskih djelatnosti.
Na Pomorskom odjelu Sveučilišta u Zadru se, od 2005. godine, izvode preddiplomski studiji Brodostrojarstva i tehnologije pomorskog prometa i Nautike i tehnologije pomorskog prometa. Studentima koji završe navedene studije nije omogućen nastavak studija na diplomskoj razini, na Sveučilištu u Zadru. S obzirom na broj studenata koji godišnje završi navedene programe, a koji se kreće od 50 do čak 80 studenata godišnje, mišljenja smo da je pokretanje ovog diplomskog studija na Pomorskom odjelu Sveučilišta u Zadru nužno kako postigla bi se vertikala obrazovanja pomorskog kadra na području Zadarske županije.
Prema Strategiji razvoja Sveučilišta u Zadru 2017-2022 i SWOT analizi slabosti, kao jedna od prijetnji se navodi smanjenje broja studenata. Pokretanjem predloženog diplomskog studija, zadržali bi se studenti koji završe preddiplomske studije na Pomorskom odjelu Sveučilišta u Zadru, a koji već godinama, odlaze studirati na srodne diplomske studije, u druge gradove, u Republici Hrvatskoj.
Također, osiguranje vertikale obrazovanja pomorskog kadra na Pomorskom odjelu Sveučilišta u Zadru može utjecati na povećanje broja studenta koji dolaze iz ostalih županija u Republici Hrvatskoj, a koji do sada nisu birali preddiplomske studije na Pomorskom odjelu, upravo iz razloga što im nije bila osigurana vertikala obrazovanja.
S obzirom da diplomski studij ima interdisciplinarni karakter te da je njegov program napravljen u suradnji sa stručnjacima iz pomorske industrije i usklađen sa zahtjevima suvremenog tržišta rada i međunarodnim trendovima u pomorstvu, njegovim pokretanjem, završenim studentima će se pružiti višestruke mogućnosti zapošljavanja. Osim toga, pokretanje studija pridonijet će individualnoj sposobnosti pojedinaca i poboljšanju kadrovske strukture koja će kompetentno odgovoriti izazovima razvitka pomorskog gospodarstava u Republici Hrvatskoj i u svijetu.
Studijski program usko je povezan sa suvremenim znanstvenim spoznajama u znanstvenom području tehničkih znanosti, polju tehnologije prometa i transporta, a posebno u području pomorstva. Sva potrebna znanja i vještine temeljene su na suvremenim znanstvenim spoznajama unutar ovog područja. Studij nalazi primjenu u mnogim granama gospodarstva osim pomorstva i u različitim područjima znanosti, te ujedno čini osnovu za uspješnije razvijanje pomorske industrije. Završenim studentima bit će omogućeno zapošljavanje u tvrtkama čija je djelatnost vezana za pomorstvo, odnosno u ustanovama koje su odgovorne za upravljanje i realizaciju pomorskih djelatnosti.